Simtaot Video Guides

עברית

פתיחה – רקע היסטורי:

 רבי יוסף קארו:

 מערת המגיד:

 בית הכנסת אבוהב:

 האר”י הקדוש:

 האלשיך הקדוש:

 כיכר המגנים – תש”ח:

 כיכר המגנים – עליית החסידים:

 סיפור מעשה העז: